close
متخصص ارتودنسی
پیش بینی فصلی
loading...

هواشناسی دشتستان

پیش بینی فصلی

نقشه ی آنلاین

هواشناسی دشتستان
حسین زیرایی بازدید : 15پنجشنبه 24 اسفند 1396 زمان : 12:1 نظرات ()

باسلام واحترام به دوستان گرامی....

خوب سامانه بیست ودوم هم عبورکردوسامانه بیست وسوم هم فرداجمعه 25اسفندواردمی شود.وتاشنبه بعدازظهرهرچنداین سامانه بارش مناسبی درپی نداردولی حال هوای شهرودیارمان رازمستانی میکند.وساعاتی شاهدبارش خواهیم بود. برای مناطق خشت وکنارتخته وشرق دشتستان بارش هاشکل وشمایل بهتری دارند.......

حسین زیرایی بازدید : 6یکشنبه 20 اسفند 1396 زمان : 21:23 نظرات ()

باسلام واحترام ..

دوستان اگرمی بینیدسایت رابروزنمی کنم چون پدیده قابل توجی دیده نمی شود.

همانطورکه قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم سامانه بیست ویکم سال زراعی جاری هم عبورکردواکنون سامانه بیست ودوم روی منطقه حاکم هست که پیامیدآن آسمانی ابری وبارش خفیف وگاهی وزش بادمی باشدوماسامانه بیست وسوم هم روزجمعه ۲۵اسفند واردمیشودوتاپایان سال سامانه بیست وچهارم راهم خواهیم داشت که ازهیچکدام انتظاربارش قابل توجه ای نیست ..

حسین زیرایی بازدید : 29دوشنبه 07 اسفند 1396 زمان : 9:53 نظرات ()

باسلام واحترام به دوستان....

خوب ازروزهاقبل بصورت گستره ای  سایت هاوکارشناسان درموردبارش های سیل آساهمراه بارعدبرق های خطرناک وطوفان وطغیان رودخانه هاوآبگرفتگی معابردرکل استان بوشهرازجمله شهرستان دشتستان هشدارداده بودندوحتی بعضی ازکارشناسان میزان بارش راتا100میلی مترهم اعلام کرده بودندبالاخره سامانه مذکورسرقرارواردشدوبارشهایی دربخشی ازمناطق شمالی وشرقی شهرستان دشتستان درحدمناسب ومتاسفانه اکثرنقاط شهرستان زیر10میلی مترداشت که انتظارمارامحقق نکرد. وامابیستمین سامانه ازامروز۷اسفندخودش رابصورت پوشش ابرنشان میدهدکه تاسه شنبه شب آسمانی  نمیه ابری گاهی تمام ابری وگاهی بارشهایی درحدخفیف خواهیم داشت ونهایتاسامانه بیست و یکم اوایل هفته آینده واردمیشودوتاپایان اسفندسامانه های ۲۲و۲۳و۲۴راهم خواهیم داشت   

حسین زیرایی بازدید : 26جمعه 04 اسفند 1396 زمان : 23:32 نظرات ()

باسلام به دوستان ..

خوب سامانه هیجدهم هم طبق قرار2اسفندواردشدوتاقبل ازظهرجمعه 4اسفندعبورکرد وبرابرانتظاربارشهای خفیف وپراکنده برجای گذاشت.. جهت استحضاردوستان  سامانه نوزدهم هم اکنون واردمنطقه شده وبصورت پوشش ابرخودنمایی میکندازصبح شنبه کم کم به تراکم ابرهاافزوده می شودوبارشهاازقبل ازظهربصورت پراکنده وخفیف آغازمی شودهرچه بطرف شب میریم بارشهاشکل وشمایل بهتری میگیردوصبح یکشنبه مرکزسامانه به منطقه میرسدکه ازبامدادتاظهریکشنبه انتظاربارش مناسب هست وازبعدازظهریکشنبه ازفعالیت سامانه کاسته می شود..پس ازوقفه کوتاه سامانه بیستم واردمی شودکه بعدابه تحلیل آن خواهیم پرداخت . همچنین پایان هفته سامانه 21راداریم وامامیزان بارش همانطورکه ازقبل گفته بودیم دررده مناسب هست معمولا 10تا20میلی متربارش مناسب محسوب می شودولی به بارش سیل آساآنچنانی اعتقادنداریم   

حسین زیرایی بازدید : 35دوشنبه 30 بهمن 1396 زمان : 12:55 نظرات ()

سلام دوستان خوبم...

خوب همانطورکه شاهدبودیدسامانه هفدهم  سرقرارواردمنطقه شدوبارش هایی درحدخفیف ازخودبرجای گذاشت وازمنطقه عبورکرد...اگرپست های قبلی رادنبال کرده باشیدگفته بودیم تانیمه اول اسفندسامانه های هیجده ونوزدهم راخواهیم داشت که درآخرین بررسی ضمن تاییدهمان رفتارقبلی بایدبه اطلاع برسانم که تا15اسفندسه سامانه ناپایداربرای منطقه داریم که اولین سامانه تحت عنوان هیجدهیمین سامانه سال زراعی روزچهارشنبه 2اسفندواردمنطقه می شود. که تاروزجمعه 4اسفندگاهی شاهدآسمانی نیمه ابری گاهی تمام ابری وگاهی وزش بادوگاهی هم بارشهای خفیف وپراکنده خواهیم بود.واماسامانه بارشی خوبی باانرژی مناسب یعنوان سامانه نوزدهم بلافاصله ازجمعه شب واردمیشودوازصبح شنبه فعالیت خودرابابارش مناسب باران شروع می کندکه تاروزیکشنبه 6اسفندکل استان ازجمله شهرستان دشتستان ازاین سامانه بطورمناسب بهره مندخواهندشد...جزئیات بیشتررادرپست بعدی پیگیرباشیدونهایتاسامانه بیستم رابرای اواخرهمان هفته خواهیم داشت  

حسین زیرایی بازدید : 27جمعه 27 بهمن 1396 زمان : 19:5 نظرات ()

باسلام به دوستان گرامی

خوب سامانه هایکی پس ازدیگری آمدندورفتندوهیچ دردی رابرای کشاورزان درمان نکردندهمانطورکه شاهدبودیدسامانه پانزدهم فقط دربعضی مناطق قطرات اندکی باریدوعبورکرد.واماسامانه شانزدهم  اکنون واردشده وازبامدادشنبه 28بهمن باعث ابرناکی خواهدشداین سامانه خیلی زودگذرهست وتاقبل ازظهرشنبه بدون هیچ بارشی عبورمیکندوازبعدازظهرشنبه سامانه هفدهم واردمیشود.که مجدداشاهدپوشش ابرخواهیم بودتایکشنبه شب که عصریکشنبه تایکشنبه شب احتمال بارش خیلی خفیف وپراکنده هست ونهایتاسامانه هیجدهم ونوزدهم رابرای نیمه اول اسفندداریم که اول اسفنددرمورداین دوسامانه توضیح خواهیم داد  

حسین زیرایی بازدید : 31جمعه 20 بهمن 1396 زمان : 22:56 نظرات ()

باسلام واحترام به دوستان

اگرپست قبلی رادنبال کرده باشید خدمت شماعرض کرده بودیم که سامانه چهاردهم از21بهمن واردمنطقه مامیشود..ازهم اکنون این سامانه خودش رابصورت ابرناکی نشان داده یکی  دوروزی این سامانه درمنطقه به همین صورت می باشدتااینکه ازچهارشنبه 25 بهمن سامانه پانزدهم واردشودکه ان سامانه تااوایل هفته بعددرمنطقه می باشدکه احتمال بارش خفیف وپراکنده هست...وسامانه شانزدهم وهفدهم را برای 27بهمن تا2اسفندداریم گرچه فعلا ازانرژی خوبی برخورداراست ولی روندتضعیف راداردوبعیداست یرای مابارش چشمگیری برجای گذارد..ونهایتابرای اسفندماه هم 5سامانه داریم که ازاول اسفندبه تحلیل آنهاخواهیم پرداخت       

حسین زیرایی بازدید : 52دوشنبه 16 بهمن 1396 زمان : 17:45 نظرات ()

باسلام واحترام به دوستان محترم....

سیزدهمین سامانه سال زراعی جاری ازهم اکنون خودش راباپوشش ابرظاهرکرده وتایکی دوروزی کاهی ازتراکم ابرهاافزوده می شودولی متاسفانه بارشی نخواهدداشت .همچنین سامانه چهاردهم ازشنبه 21بهمن واردمی شودکه آن هم ضعیف می باشد..سامانه های پانزدهم وشانزدهم وهفدهم هم برای روزهای پایانی بهمن واوایل اسفندداریم که رفتارفعلی آنهانشان میدهدبرای مناطق مارضایت بخش نباشد...   

حسین زیرایی بازدید : 32جمعه 13 بهمن 1396 زمان : 21:52 نظرات ()

باسلام به دوستان خوبم ...

درآخرین پیشبینی خدمت شماعرض کرده بودیم که 17تا20بهمن به یک بارش امیدداریم اما متاسفانه این سامانه  ضعیف هست وامیدبارش ازاین سامانه هم نیست سیزدهمین سامانه سه شنبه 17بهمن ازفرازدشتستان ماعبورمیکندفقط باعث پوشش ابرخواهدشدوانتظاربارش نیست واماچهاردهمین سامانه بارشی رابین 22تا26بهمن که احتمالاباسامانه پانزدهم ادغام شودداریم که اگراین اتفاق بی افتدبایدبارش مناسبی داشته باشیم ونهایتا سامانه های شانزدهم وهفدهم هم درراه هستندکه تااوایل اسفندبه منطقه مامیرسند......

حسین زیرایی بازدید : 33جمعه 06 بهمن 1396 زمان : 19:25 نظرات ()

باسلام واحترام به دوستان ....

سامانه دوازده هم سال زراعی جاری هم سرقرارآمد.هم اکنون خودش راباپوشش ابرنشان داده وتافرداشنبه کماکان گاهی باعث پوشش ابرواحتمال بارشهای بسیارخفیف وپراکنده درسطح شهرستان شود.وازشنبه ۷بهمن منطقه راترک خواهدکردوجای خودرابه بادهای سردشمالی وگردوخاک خواهدداد. سرماتاپایان هفته درسطح شهرستان ماندگارخواهدبود. دوشنبه شب وسه شنبه شب برودت هوابه اوج خودمیرسدکه دربلندیهای شهرستان به 2وحتی دربعضی روستاهابه صفرودردشت یعنی غرب شهرستان تا۴درجه هم خواهدرسیدواماسامانه سیزدهم هم ضعیف می باشدولی به سامانه چهاردهم که بین ۱۷تا۲۰بهمن داریم امیدواریم بینیم نظرخداچه باشد....

تعداد صفحات : 16

تبلیغات

سفارش استند گل

درباره ما
دوستان هدف از راه اندازی این سایت برای اطلاع رسانی درخصوص وضعیت آب و هوای شهرستان دشتستان می باشد شما می توانید نظرات و سوالات خود را در خصوص وضعیت آب و هوای منطقه در این سایت اعلام نمایید .شماره تماس : 09177716086
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • مطالب
  نظرسنجی
  نظر شما در مورد عملکر سایت هواشناسی دشتستان در سال قبل چگونه بود

  آمار سایت
 • کل مطالب : 206
 • کل نظرات : 55
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 7
 • آی پی امروز : 20
 • آی پی دیروز : 18
 • بازدید امروز : 54
 • باردید دیروز : 32
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 221
 • بازدید ماه : 1,323
 • بازدید سال : 18,429
 • بازدید کلی : 105,394