نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی تاپایان فصل پائیزسال زراعی 97/98

باسلام واحترام به دوستان محترم

اولین سامانه ناپایدارجوی که ازقبل خبرش راداده بودیم درموعدمقررمنطقه راباشدت وضعف تحت تأثیرخودقراردادوبارشهایی درحدضعیف درسطح شهرستان دشتسان داشتیم که این  اولین بارش سال زراعی بصورت تقریباسراسری اکثرنقاط شهرستان رادربرگرفت،،

واماهمانطورکه درپست های قبلی عرض کرده بودیم تانیمه اول آبان سه سامانه خواهیم داشت دراینصورت سامانه دوم رابرای پایان هفته جاری وسامانه سوم رابرای هفته دوم آبان خواهیم داشت که سامانه دوم فعلاهمان وضعیت  ضعیف که گفته بودیم راداردولی سامانه سوم که برای هفته دوم آبان داریم. روندتقویت راداردوباتوجه به رطوبت مناسب احتمال داردبارش مؤثرسال زراعی جاری درنیمه اول آبان اتفاق بی افتد،،وبرای نیمه دوم آبان هم سه سامانه بارشی خواهیم داشت که درحال حاضرشرایط خوبی دارند،،

ونهایتاآذرماهم طبق رفتارفعلی نرمال تابالای نرمال پیشبینی میشودونکته آخراینکه این یک پیش آگاهی هست احتمال تغییرات زیاداست واین سایت هیچگونه مسئولیتی درقبال محقق شدن این پیش آگاهی ندارد   

 

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین پیشبینی ازرفتاراولین سامانه سال زراعی 97/98

سلام دوستان خوبم...

اگرپست های قبلی رادنبال کرده ایدخدمت شما عرض کرده بودیم که سامانه ناپایداری برای اواخرمهرماه داریم که هم اکنون پیش قراول این سامانه دربخشهایی ازاستان مشاهده میشود. هرچنداین سامانه درکل استان خودنمایی میکندولی تنهابرای مناطق شمالی وغربی استان انتظاربارش هست ..برای شهرستان دشتستان انتظاربارش چشم گیرنیست  ..واماسامانه دوم وسوم هم برای نیمه اول آبان داریم که درحال حاضرضعیف هستندجزئیات درپست های بعدی ..ونهایتاراجع به بارش موثرفصل پاییزاطلاعاتی هست که صبرکنیددرپست های بعدی اطلاع رسانی میکنیم..بازهم خدمت دوستان یاداوری میکنم که کارکشت رابراساس روال سالهای قبل انجام دهیدوپیشبینی ها قابل اعتمادنیستند. 

برچسب ها : ,,,

جدیدتزین بررسی ازشرایط جوی برای پاییزبصورت پیش آگاهی وپیشبینی تا15آبان

سلام به دوستان محترم

جدیدترین بررسی هاازرفتارشرایط جوی بصورت بلندمدت برای پاییزهمچنان همان پیش آگاهی قبلی که درحدنرمال اعلام کرده بودیم برای دشتستان پیشبینی میشود

واما جدیدترین بررسی ازشرایط جوی تاپایان مهرماه نشان میدهد تاپایان هفته جاری 27مهرناپایداریهابصورت نقطه ای بیشتردرارتفاعات شهرستان پیشبینی می شودکه احتمال رگبارباران .تگرگ خفیف . وزش تندباد ورعدوبرق هست .

ونهایتااز28مهرتاآوایل آبان اولین سیستم ناپایداربصورت تقریباسراسری کل استان راتحت تاثیرقرارخواهددادکه رفتارونحوه فعالیت آن سیستم رادرپست های بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد.همچنین تا15آبان دومین وسومین سیستم ناپایدارجوی راخواهیم داشت که درپست های بعدی راجع به انهاهم خواهیم گفت. لازم به توضیح اینکه تا15آبان بعیداست کل شهرستان باراش عالی که مزارع راسبزکنداتفاق بی افتدمگراینکه تغییرات کلی ایجادشود...    

برچسب ها : ,,,,,

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه

سلام به دوستان محترم...

دوستان بصورت مرتب جویای شرایط جوی برای بلندمدت وکوتاه مدت هستند که جدیدترین بررسی هابرای بلندمدت همان پیش آگاهی قبلی به قوت خودش باقی  هست وبرای کوتاه مدت بابررسی های انجام شده طی هفته پایانی مهردوسامانه ازمنطقه عبورمیکندکه بیشتربصورت وزش تندباددربعضی مناطق ذرسطح شهرستان خودنمایی میکند.جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید      

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین پیش اگاهی سال زراعی 97/98

باسلام به دوستان محترم

 

مقدمه ...

جهت اطلاع دوستان بایدعرض کنم هرشخص یاسازمانی ادعاکندکه شرایط جوی رادقیقابرابرآنچه خواهدشدپیشبی میکندیک ادعای واهی ونادرستی هست.زیراسیستم های جوی درتمام طول سال درحال حرکتند ودر مسیردچارتغییروتحولات زیادی میشوندکه بنانداریم مسایل علمی ودلیل این تغییروتحولات رادراین صفحه بیان کنیم.لذاآنچه بعنوان پیش آگاهی درذیل به اطلاع دوستان میرسانم یک تحلیل شخصی هست که بابررسی های بعمل آمده ازچندین سایت خارجی وداخلی ولحاظ کردن تجربه شخصی  می باشد وآیااینکه تاچنددرصددرست دربیادهمه دست آفریدگاراست وسایت هواشناسی دشتستان هیچگونه مسئولیتی بهده نمیگیردباتوجه به  این مقدمه جدیدترین پیش اگاهی رادرچندبندبشرح ذیل عرض میکنم

جهان..... شرایط خشکسالی همچنان دربخشای وسیعی ازقاره استرالیا.آسیا.امریکا .افریقاوقسمتهایی دراروپاادامه داردکه دراسترالیا بارزترهست

ایران..... هرچندشرایط خشکسالی درایران همچنان تداوم داردولی امسال شرایط نسبت به پارسال بهترپیشبینی می شودوامیدهست که بارش اکثراستانهای کشوربه میانگین سالانه خودبرسد

استان بوشهر.... شرایط درکل استان درمحدوده نرمال پیشبینی میشودضمن اینکه نیمه شمالی امیدواری بیشتراست .

دشتستان... شهرستان دشتستان هم درمحدوده نرمال پیشبینی میشودوامیدهست پاییزبارشهای مناسبی که مزارع راسبزکندداشته باشیم هرچنددرفصل زمستان وقفه طولانی احتمال داردولی امیدبه جبران هست بهارهم دورازانتظارنیست

دراینصورت آنچه عرض کردیم یک پیش اگاهی هست وبراساس رفتارکنونی شرایط جوی درجهان می باشدچه بسادرادامه تغییرات کلی ایجادشود.واماچندروزآینده پیشبینی های یکماهه وهفتگی راجهت اطلاع دوستان دراین سایت قرارمیدهیم     .

برچسب ها : ,,,,,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 36