نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی... بارش نسبتاشدیددرراه هست

باسلام به دوستان محترم....

همانطورکه استحضارداریدهفتمین سامانه ناپایدارجوی ازدیروزجمعه 2آذرفعالیت خودش رادرسطح شهرستان بابارش ملایم آغازکردکه خداراشکربارشهای مناسبی داشتیم واما شاخه اصلی این سامانه ازبامدادفردایکشنبه 4آذرفعالیت خودش راآغازمیکندکه ان شاءالله بمدت 24 ساعت یعنی تابامداددوشنبه درمنطقه فعال خواهدبودودراین مدت بارشهای چشمگیری درحدخیلی خوب وعالی ازخودبرجای خواهدگذاشت . اوج بارشهاصبح تاقبل ازظهراتفاق می افتد.لذاباتوجه به رگباری بودن بارشهاوهمراهی سیستم باتندبادورعدوبرق جوانب احتیاط رامدنظرقراردهید.  

برچسب ها : ,,,

تحلیل سامانه هفتم سال زراعی 97/98...وپیش آگاهی برای سامانه هشتم

باسلام واحترام به دوستان محترم

جدیدترین برسی ازوضعیت جوی نشان میدهدسامانه ناپایدارجوی که منتظرش بودیم ازبامدادجمعه ابتداباپوشش ابردرسطح منطقه نمایان می شودرفته رفته به تراکم ابرهاافزوده می شودوازقبل ازظهردرمناطق حله وشبانکاره بارشها بصورت پراکنده آغازمی شودوتا ظهراین شرایط به  مرکزوشرق شهرستان هم میرسداین سامانه دارای دو موج هست موج اول صبح جمعه تاجمعه شب وموج دوم ازبعدازظهرشنبه تاصبح دوشنبه رومنطقه فعال خواهدبود.دراین مدت کل استان بوشهروبه طبع آن شهرستان دشتستان ازبارشهای گسترده وعالی ان شاءالله بهره مندخواهدشد..میزان بارش درسطح شهرستان بصورت میانگین 40تا60میلی مترپیشبینی می شود...

واماسامانه هشتم هم برای هفته دوم آذرداریم که فعلا شرایط خوبی دارد.  .

برچسب ها : ,,,

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی تا15آذر...بارش های فراگیردرراه هست

با سلام واحترام به دوستان....

خوب ششمین سامانه ناپایدارجوی هم سرقرارواردوخارج شدولی متاسفانه برابرانتظارعمل نکردفقط بارش هایی درحد ناچیزوبعضی نقاط خفیف درسطح شهرستان داشتیم که ازدرگاهش شاکریم   ...

واماسامانه هفتم که برای هفته اول آذرخبرش راداده بودیم ازجمعه 2آذرواردمنطقه میشود.همانطورکه قبلا گفته بودیم این سیستم حرکت کندی داردلذاانتظارمیرودازورودتاخروج بارشهای مناسب وفراگیری ازاین سامانه داشته باشیم . جزئیات وعملکرداین سامانه رادرپست بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد

برچسب ها : ,,,,

تحلیل سامانه ششم سال زراعی 97/98...

با سلام واحترام

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی نشان میدهدششمین سامانه ناپایدارجوی ازبامدادسه شنبه 29آبان فعالیت خودراابتداباپوشش ابروسپس بابارش باران وگاهی رعدوبرق آغازمی کندوتاظهراین سیستم درمنطقه فعال خواهدبودوازبعدازظهرازفعالیت این سیستم کاسته میشود..

واماسامانه هفتم رابرای اواسط  هفته اول آذرداریم که شرایط خوبی دارد. ان شاء الله استان فارس هم ازسامانه هفتم بهره مندخواهدشد

برچسب ها : ,,,

سامانه ششم درراه هست ..تحلیل سامانه ششم سال زراعی جاری ... پیش آگاهی تاپایان آذر97

باسلام واحترام به دوستان ...

نخست به درگاه خداوند بابت بارش رحمت الهی سجده شکربجامی آوریم ..خدایا به نعمت بیکرانت شکر

خوب الحمدوالله رب العالمین سامانه ها ازاول سال زراعی تاکنون یکی پس ازدیگری عبورکردندوبارشهایی به لطف خدابدون خسارت درسطح شهرستان دشتستان ازخودبرجای گذاشتند..همچنین امروز25ابان آخرین موج ازسامانه پنجم عبورکردکه این سامانه هم برابرانتظاربارشهایی درحدخیلی خوب برجای گذاشت.واما اگرسایت هواشناسی دشتستان رادنبال میکندقبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم که سامانه ششم راهم برای روزهای پایانی آبان خواهیم داشت . این سامانه ازدوشنبه شب کم کم خودش رانشان میدهدوازصبح سه شنبه 29آبان بابارش باران فعالیت خودراآغازمیکند. میزان بارش طبق رفتارفعلی درحدمتوسط یعنی 5تا10میلی مترموردانتظاراست  درصورت تغییروتحول اطلاع رسانی خواهدشد.دراینصورت 29ابان پرونده ابان بسته میشود

نهایتا بعنوان پیش آگاهی درآذرماه 5سامانه ناپایدارجوی خواهیم داشت که اولین سامانه آذرماه یعنی هفتمین سامانه سال زراعی رابرای  اواسط هفته اول آذرخواهیم داشت که درحال حاضرازشرایط مناسبی برخوردارمی باشد..همچنین خبرخوش برای فارسیهااینکه طبق الگوها درآذرماه ان شاء الله استان فارس بارشهای مناسبی دشت خواهندکرد  جزئیات رادرپست بعدی پیگیرباشید...ونکته آخراینکه تغییرات رامدنظرداشته باشیدخصوصاپیش آگاهی احتمال تغییروتحول هست..

 

برچسب ها : ,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 47