نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

آخرین تغیرات سامانه حاکم برمنطقه

یاسلام واحترام...

جهت اطلاع دوستان سامانه ای که ازبامدادامروزجمعه 18آبان طبق قرارواطلاع قبلی واردمنطقه شدوبارشهایی درسطح منطقه درحدخفیف داشت براساس رفتارفعلی تا24ساعت آینده بیشبربصورت ابرناکی درمنطقه ظاهرمی شود. که بعیداست تا پایان روزشنبه 19آبان بارش قابلی درسطح شهرستان داشته باشیم...

اماشاخه اصلی این  سامانه شنبه شب باانرژی مناسب فعالیت بارشی خودراآغازخواهدکردوتایکشنبه شب بمدت 24 ساعت برروی منطقه فعال خواهدبود.دراین مدت انتظارمیرودان شاء الله شاهدبارشهای مناسب درحدخوب تاخیلی خوب میانگین 20تا35میلی مترباشیم...

وازدوشنبه تاچهارشنبه بمدت48ساعت جونسبتاآرامی ازنظربارش خواهیم داشت وبامدادچهارشنبه پنجمین سامانه سال زراعی واردخواهرشدکه نحوه فعالیت آن سامانه رادرپست های بعدی پیگیرباشید    

برچسب ها : ,,,

تحلیل سامانه چهارم سال زراعی 97/98 .....باران درراه هست

باسلام واحترام....

بابررسی بعمل آمدازوضعیت جوی هم اکنون چهارمین سامانه سال زراعی 97/98 که مدتی منتظرش بودیم روی خلیخ فارس قرارداردوتاساعاتی دیگرکم کم فعالیت خودش راابتداروی خلیج فارس وبعدنوارساحلی وازفرداقبل ازظهردرسطح استان وشهرستان بابارش های خفیف وپراکنده اغازمی کنداین سیستم تا صبح دوشنبه مهمان شهرستان دشتستان وتاسه شنبه دربخشهای جنوبی استان فعال خواهدبودلذاازجمعه 18آبان تادوشنبه 21آبان درسطح شهرستان دشتسان همچنین شهرهای خشت وکنارتخته گاهی شاهدآسمانی نیمه ابری گاهی تمام ابری وگاهی بارش خفیف وپراکنده وگاهی بارش متناوب  وگاهی بارش شدیدهمراه بارعدوبرق وگاهی تندبادخواهیم بوددراین مدت احتمال آبگرفتگی معابروتغیان ردوخانه ها درحدمعمولی دورازانتظارنیست میزان بارش ازاین سامان درحدخوب تاخیلی خوب 20تا35میلی متربصورت میانگین پیشبینی میشود.. . وصبح دوشنبه سامانه ازسطح شهرستان خارج می شودو48ساعت بعدصبح چهارشنبه منتظرسامانه پنجم باشید

 

جهت اطلاع دوستان رده بندی میزان بارش ازدیداین سایت به قرارذیل می باش

الف / ناچیز زیریک میلی متر

ب /خفیف 1تا3میلی متر

ج / ضعیف 3تا5میلی متر

ه/ متوسط 5تا10 میلی متر

و / خوب 10تا20میلی متر

ز / خیلی خوب 20تا40 میلی متر

ح / عالی 40تا70میلی متر

ط / سیل وبحران 70میلی متربه بالا

برچسب ها : ,,,

جدیدترین پیش آگاهی برای 45روز باقیمانه پاییزوزمستان 97... نویدبارشهای عالی وفراگیربصورت سراسری برای دشتستان...

سلام به دوستان خوبم....

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی حکایت ازروزهای قشنگ وبیادماندنی ازنظرشرایط جوی دارد

اگربخاطرداشته باشید همانطورکه اواسط مهرگفته بودیم سه سامانه برای نیمه دوم آبان داریم و هرسه وضعیت خوبی دارند.. اکنون سامانه هاهمچنان سرجای خودشان نویدبخش بارشهای عالی برای استان تشنه بوشهرهستند...

خیلی ازدوستان حتما18آبان رابخاطردارند که اواسط مهربهشون اطلاع داده بودیم حالا به امید خدایک دوره بارشی عالی از18آبان باورود چهارمین سامانه سال زراعی آغازمیشود وتاپایان آبان پنجمین وششمین سامانه هم خواهیم داشت که راجع به هرکدام جداگانه اطلاع رسانی خواهیم کرد... ..

درمجموع از18تا30آبان باتوجه به رفتارفعلی سامانه هاانتظارداریم بارشهای عالی تابسیارعالی درکل استان وشهرستان دشتستان داشنه باشیم ..

بصورت کلی جهت اطلاع دوستان درمدت درگیربودن هرسامانه لازم است برای جلوگیری ازخطرات احتمالی جوانب احتیاط رادرنظربگیرندزیرامعمولاموقع عبورسامانه ناپایدارجوی احتمال بارشهای شدیدباران . تگرگ . رعدوبرق.وطوفان هست ..

ونهایتا بعنوان  پیش آگاهی جهت اطلاع دوستان عرض کنم که درآذرماه 5سامانه داریم که دوسامانه درنیمه اول آذرعبورخواهدکروسه مانه دیگربرای نیمه دوم خواهیم داشت

همچنین فصل زمستان هم امیدوارکننده می باشد

ودرخاتمه بازهم بادوستانی که میخواهنددرکشت زراعت سرمایه گذاری کننداتمام حجت می کنم که این صرفایک تحلیل کاملاشخصی هست وهیچکس درمورداینکه این تحلیل درست دربیایدیاخیرتعهدی نداردزیراآنچه خدمت دوستان بعنوان پیش آگاهی عرض کردم براساس رفتارکنونی شرایط جوی درکل جهان می باشد. وهرلحظه ممکن است تغییرات کلی ایجادشود   

برچسب ها : ,,,,

تداوام فعالیت ساما نه بارشی ..شاخه اصلی درراه هست

باسلام واحترام...

خوب خداراشکرسومین سامانه که قبلا برای هفته دوم آبان گفته بودیم تااین ساعت برابرانتظارعمل کرده وبارشهایی درسطح شهرستان داشته واماهنوزمرکزسامانه درمسیرهست ازاواخرامشب وبامدادسه شنبه مرکزسامانه فعالیت خودرابارگبارباران . رعدوبرق .وزش بادآغازمیکندوبعدازعبورشاخه اصلی یک وقفه درحد24 ساعت ایجاد می شودسپس ازسحرگاه پنجشنبه 17آبان شاخه شرقی سامانه چهارم واردمی شودکه تحلیل آن سیستم رادرپست بعدی پیگیرباشید..واماهمانطورکه از25مهرگفته بودیم سه سامانه خوب برای نیمه دوم آبان داریم همچنان این سامانه هابرای رسیدن به منطقه مابیقراری میکنند.. دراینصورت ان شاء الله درنیمه دوم آبان آرزوی کشاورزان برای باراش های عالی برآورده خواهدشد...    

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی ...

سلام دوستان.....

  اگربخاطرداشته باشید گفته بودیم تانیمه اول آبان  3سامانه ناپایدارجوی رابرای منطقه دشتستان خواهیم داشت که اولین سامانمه 30مهرودومین سامانه 5آبان منطقه راتحت تاثیرقراردادندهرچندناقص ولی بارشهایی هم داشتند.

واماپیش قراول سومین سامانه یکی دوروزی هست که گاهی باعث پوشش ابردرمنطقه می شودومرکزاین سامانه هم اکنون غرب خلیج فارس تاکشورهای عراق وکویت فعال است شاخه فرعی این سیستم فرداصبح به منطقه مانفوزمیکندوبارشهایی درحدضعیف خواهیم داشت وشاخه اصلی این موج صبح سه شنبه تاسه شنبه شب منطقه راتحت تاثیرقرارمیدهدکه دراین مدت باعث رگبار باران . رعدوبرق .تندبادلحظه ای خواهد شد.  که میزان بارش تاخروج این سامانه درسطح شهرستان بصورت میانگین درحدخوب تاخیلی خوب یعنی 10 تا20 میلی مترپیشبینی می شود. ضمن اینکه درقسمتهایی ازشهرستان احتمال بارش شدیدهست که بصورت نقطه ای میتواندمیزان بارش درحدعالی اتفاق بی افتد.

.ونهایتا اینکه قبلا گفنه بودیم به سامانه های نیمه دوم آبان برای یک بارش سراسری وعالی امیدواریم خداراشکرهمچنان سامانه ها سرجای خودشان امیدوارکننده درحال نزذیک شدن هستند چهارمین سامانه 18آبان واردمی شودجزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 47