نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی تاپایان آبان

باسلام واحترام به دوستان.......

باتوجه به جدیترین بررسی ازمدلهای هواشناسایی جهانی ودرنظرگرفتن اقلیم منطقه خودمان رفتارکنونی شرایط جوی نشان میدهدسومین سامانه سال زراعی که قبلا گفته بودیم برای هفته دوم ابان داریم این سامانه ازفرداپنجشنبه خودش رابصورت پوشش ابرنشان میدهدتااواسط هفته آینده معمولاآسمانی نیمه ابری تاتمام ابری وگاهی همراه باوزش بادخوهیم داشت دراین مدت گاهی شرایط برای رگبارهای موقتی بصورت پراکنده محیا میشود. ولی  ازاین سیستم انتظاربارش موثرنیست واما درپست های قبلی گفته بودیم که درنیمه دوم ابان هم 3سامانه داریم که بررسی کنونی همچنان مویداین سامانه هاهست گرچه قضاوت زودهست ولی یکی ازاین سامانه ها18تا25آبان فعلاشرایطی مطلوبی داردامیدواریم به انتظارهمه مابرای بارش موثرسال زراعی خاتمه ......

برچسب ها : ,,,

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی

باسلام به دوستان محترم

خوب دومین سامانه سال زراعی 97/98هم طبق قرارمنطقه راتحت تاثیرقراردادوبارشهایی هم درمحدوده ضعیف تاخوب درسطح شهرستان داشتیم .واماسومین سامانه که اواسط هفته دوم آبان انتظارش راداشتیم به دو شاخه شرقی وغربی تقسیم شده که شاخه شرقی سه شنبه تاچهارشنبه باپوشش ابروشاخه اصلی باتاخیراواخرهفته دوم آبان به منطقه مامیرسدوفعلادرمحدوده خوب می باشدواماچهارمین سامانه رابرای هفته سوم وپنجمین وششمین هم برای هفته چهارم وآخرآبان ماه خواهیم داشت .. میزان بارش بعلت عدم اعتمادبه الگوهاقضاوت زودهست ولی همچنان به یکبارش عالی درآبان امیدوارهستیم که امیدواریم خداوندباران رحمتش رابردیارمانازل فرماید.درپست بعدی جزئیات بیشتری اعلام خواهیم کرد.

برچسب ها : ,,,

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی و تحلیل سامانه دوم سال زراعی 97/98

سلام دوستان محترم....

اگرپست های قبلی را دنبال کرده اید خبر ورود دومین سامان ناپایدارسال زراعی جاری رابرای آخرهفته اول آبان داده بودیم که این سامانه طبق قرار از فردا جمعه  ۴آبان خودش را ابتد با پوشش ابرواز بعد از ظهر بطرف شب وزش باد رگبار و رعدوبرق ابتدا از شهرستان دیلم و بتدریج بسمت شهرستانهای مرکزی و غربی استان  آغازمیکند که بیشترین فعالیت بارشی این سامانه برای مناطق شمالی و غربی استان پیشبینی میشود و این سامانه کل شهرستان دشتستان و شهرهای خشت و کنارتخته راتحت تأثیر قرار میدهد میزان بارش طبق رفتار فعلی درمحدوده ضعیف تاخوب می باشد ضمن اینکه روندتقویت را بخود گرفته است همچنین سومین سامانه هم طبق قرارقبلی در راه هست و فعلا شرایط خوبی دارد که اواسط هفته آینده به منطقه ما میرسد و نهایتا سامانه های نیمه دوم آبان فعلا سرجای خودشان خودنمایی میکنندکه امیدداریم آن سامانه هاباعث بارشهای مطلوبی درسطح استان شوند

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی تاپایان فصل پائیزسال زراعی 97/98

باسلام واحترام به دوستان محترم

اولین سامانه ناپایدارجوی که ازقبل خبرش راداده بودیم درموعدمقررمنطقه راباشدت وضعف تحت تأثیرخودقراردادوبارشهایی درحدضعیف درسطح شهرستان دشتسان داشتیم که این  اولین بارش سال زراعی بصورت تقریباسراسری اکثرنقاط شهرستان رادربرگرفت،،

واماهمانطورکه درپست های قبلی عرض کرده بودیم تانیمه اول آبان سه سامانه خواهیم داشت دراینصورت سامانه دوم رابرای پایان هفته جاری وسامانه سوم رابرای هفته دوم آبان خواهیم داشت که سامانه دوم فعلاهمان وضعیت  ضعیف که گفته بودیم راداردولی سامانه سوم که برای هفته دوم آبان داریم. روندتقویت راداردوباتوجه به رطوبت مناسب احتمال داردبارش مؤثرسال زراعی جاری درنیمه اول آبان اتفاق بی افتد،،وبرای نیمه دوم آبان هم سه سامانه بارشی خواهیم داشت که درحال حاضرشرایط خوبی دارند،،

ونهایتاآذرماهم طبق رفتارفعلی نرمال تابالای نرمال پیشبینی میشودونکته آخراینکه این یک پیش آگاهی هست احتمال تغییرات زیاداست واین سایت هیچگونه مسئولیتی درقبال محقق شدن این پیش آگاهی ندارد   

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین پیشبینی ازرفتاراولین سامانه سال زراعی 97/98

سلام دوستان خوبم...

اگرپست های قبلی رادنبال کرده ایدخدمت شما عرض کرده بودیم که سامانه ناپایداری برای اواخرمهرماه داریم که هم اکنون پیش قراول این سامانه دربخشهایی ازاستان مشاهده میشود. هرچنداین سامانه درکل استان خودنمایی میکندولی تنهابرای مناطق شمالی وغربی استان انتظاربارش هست ..برای شهرستان دشتستان انتظاربارش چشم گیرنیست  ..واماسامانه دوم وسوم هم برای نیمه اول آبان داریم که درحال حاضرضعیف هستندجزئیات درپست های بعدی ..ونهایتاراجع به بارش موثرفصل پاییزاطلاعاتی هست که صبرکنیددرپست های بعدی اطلاع رسانی میکنیم..بازهم خدمت دوستان یاداوری میکنم که کارکشت رابراساس روال سالهای قبل انجام دهیدوپیشبینی ها قابل اعتمادنیستند. 

برچسب ها : ,,,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 47