نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیش اگاهی سال زراعی 97/98

باسلام به دوستان محترم

 

مقدمه ...

جهت اطلاع دوستان بایدعرض کنم هرشخص یاسازمانی ادعاکندکه شرایط جوی رادقیقابرابرآنچه خواهدشدپیشبی میکندیک ادعای واهی ونادرستی هست.زیراسیستم های جوی درتمام طول سال درحال حرکتند ودر مسیردچارتغییروتحولات زیادی میشوندکه بنانداریم مسایل علمی ودلیل این تغییروتحولات رادراین صفحه بیان کنیم.لذاآنچه بعنوان پیش آگاهی درذیل به اطلاع دوستان میرسانم یک تحلیل شخصی هست که بابررسی های بعمل آمده ازچندین سایت خارجی وداخلی ولحاظ کردن تجربه شخصی  می باشد وآیااینکه تاچنددرصددرست دربیادهمه دست آفریدگاراست وسایت هواشناسی دشتستان هیچگونه مسئولیتی بهده نمیگیردباتوجه به  این مقدمه جدیدترین پیش اگاهی رادرچندبندبشرح ذیل عرض میکنم

جهان..... شرایط خشکسالی همچنان دربخشای وسیعی ازقاره استرالیا.آسیا.امریکا .افریقاوقسمتهایی دراروپاادامه داردکه دراسترالیا بارزترهست

ایران..... هرچندشرایط خشکسالی درایران همچنان تداوم داردولی امسال شرایط نسبت به پارسال بهترپیشبینی می شودوامیدهست که بارش اکثراستانهای کشوربه میانگین سالانه خودبرسد

استان بوشهر.... شرایط درکل استان درمحدوده نرمال پیشبینی میشودضمن اینکه نیمه شمالی امیدواری بیشتراست .

دشتستان... شهرستان دشتستان هم درمحدوده نرمال پیشبینی میشودوامیدهست پاییزبارشهای مناسبی که مزارع راسبزکندداشته باشیم هرچنددرفصل زمستان وقفه طولانی احتمال داردولی امیدبه جبران هست بهارهم دورازانتظارنیست

دراینصورت آنچه عرض کردیم یک پیش اگاهی هست وبراساس رفتارکنونی شرایط جوی درجهان می باشدچه بسادرادامه تغییرات کلی ایجادشود.واماچندروزآینده پیشبینی های یکماهه وهفتگی راجهت اطلاع دوستان دراین سایت قرارمیدهیم     .

برچسب ها : ,,,,,,,,,