نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه..

باسلام به دوستان...

همانطورکه درپست قبلی قول داده بودیم درخصوص سیستمی که هفته پایانی مهرخبرش راداده بودیم اطلاع رسانی کنیم باتوجه به بررسی بعمل امده تا25مهربعدازظهرهابخاطررطوبت مناسب درمنطقه وآبرهای جوششی که بصورت محلی تشکیل میشوددربعضی نقاط درسطح شهرستان دشتستان بخصوص ارتفاعات احتمال رگبارورعدوبرق وجوددارد. واما برای هفته پایانی مهرناپایداریهای جوی خواهیم داشت که درپست های بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

پیش آگاهی برای پاییز سال زراعی 97/98

باسلام واحترام به دوستان خوبم

همانطورکه استحضاردارید مدتی است سایت هواشناسی دشتستان هیچگونه فعالیتی نداشته بخاطرشرایط  جوی منطقه دشتستان که معمولا ازاردیبهشت تامهرپدیده خاصی بجزوزش بادوجودندارد..

واماباتوجه به نزدیک شدن زمان کشت گندم واینکه دوستان ازوضعیت جوی سال زراعی جاری سوال می کنندلازم است به استحضاردوستان برسانم که تاکنون اطلاعات علمی که بشودروش حساب کنیم بدست نیامده فقط بصورت کلی گویی وضعیت بارش برای پاییزبصورت نرمال پیشبینی میشود. درصددبدست اوردن اطلاعاتی ازوضعیت جوی هستیم که امیدداریم تااوایل مهراین اطلاعات رادراین سایت درج نماییم

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

پیشبینی وتحلیل وضعیت جوی تاپایان اسفند

باسلام به دوستان محترم ....به استحضارمیرساندسومین سامانه  اسفندماه یکشنبه 16اسفندواردمیشوددرحال حاضرانتظاربارش مناسب ازاین سامانه هم نیست جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,,,

پیشبینی تا15بهمن

باسلام..یاتوجه به نزدیک شدن موج اصلی سامانه بارشی به دشتستان آخرین بررسیها نشان میدهدبارشهاازامشب شروع میشودواوج بارشهابصورت رگبارباران وگاهی رعدوبرق نیمه شب تاصبح فردادوشنبه اتفاق می افتد.میزان بارش همچنان درمحدوده ضعیف تامتوسط می باشد..بعدازعبوراین سیستم دمای هواکاهش مییابدولی به بحران ویخزدگی نمیرسدهمچنین موج ضعیف دیگری برای روزچهارشنبه 7بهمن داریم که احتمال بارش ازآن سامانه ضعیف می باشد...

برچسب ها : ,,,,

جدیترین پیشبینی تا15 بهمن

باسلام ...دوستان محترم همه این روزهاتشنه بارش رحمت الهی هستیم ولی شرایط فعلا چندان چنگی به دل نمیزند.. خوب همانطور که اگه بیادداشته باشیدازحدودده روزقبل گفته بودیم فقط به هفته اول بهمن چشم دوخته ایم این سامانه سرقرارازدوشنبه برمنطقه ماحاکم خواهدشد.. اماشرایط بارش همان پیشبینی قبلی که گفته بودیم ضعیف می باشد وهمچنین بصورت یکنواخت هم دردشتستان عمل نمیکند.یعنی دربعضی مناطق بارش بسیارناچیزاست دربعضی مناطق هم بد نیست به اینصورت که درشهرستان جایی یک میلیمتروجایی ممکن است تاهشت میلیمترهم برسد 

برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 10