نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

پیش بینی وضعیت جوّی تا پایان اسفند...

باسلام واحترام به دوستان محترم...

خوب سوّمین سامانه اسفندماه هم ازمنطقه عبورکرد، وهمانطورکه گفته بودیم برای دشتستان بارشی نداشت ، ..چهارمین سامانه هم ازشنبه 21 اسفند خودش را بصورت پوشش ابرنشان می دهد که تا 22 اسفندماه درمنطقه فعّال می باشد وبارشهایی هم خواهیم داشت که فعلا فعّالیت این سامانه ضعیف پیش بینی می شود. همچنین روزهای پایانی اسفند تا 5 فروردین 96 دو سامانه دیگرداریم که باتوجّه به بهاری بودن فعّالیت این سامانه ها قضاوت زود می باشد..

برچسب ها : ,,,,

پیشبینی وضعیت جوی تاپایان بهمن

باسلام واحترام به دوستان خوبم ...

خوب دومین سامانه ناپایداربهمن ماه هم به کارخودش پایان دادوبرابرانتظاردرحدضعیف تامتوسط بارشهایی درسطح شهرستان داشتیم . اگربخاطرداشته باشیدقبل ازبهمن ماه تحلیل کارشناسان این بودکه دهه اول بهمن سرتاسرایران بخصوص جنوبغرب سیراب می شودکه بنده باصراحت همه آنهاراردکردم فقط بارش درحدضعیف تامتوسط رااعلام کردم .پس به این نتیجه میرسیم که کارشناسان وتحلیل گران بزرگنمایی می کنند.....

واماسومین سامانه ناپایدارجوی بهمن ماه ازروزچهارشنبه 13بهمن واردمنطقه می شودوتاروزپنجشنبه درمنطقه باعث بارشهایی بصورت پراکنده درحدضعیف خواهدشد. همچنین چهارمین سامانه هم برای آواخرهفته سوم درراه هست که درحال حاضرآن سامانه ازانرژی نسبتا بهتری یرخورداراست که امیداریم ضعیف نشود.. ونهایتاپنجمین سامانه هم برای هفته پایانی بهمن داریم که به آن هم امیدبارش هست  ان شاء الله   

برچسب ها : ,,,,,

پیشبینی وتحلیل وضعیت جوی تاپایان اسفند

باسلام به دوستان محترم ....به استحضارمیرساندسومین سامانه  اسفندماه یکشنبه 16اسفندواردمیشوددرحال حاضرانتظاربارش مناسب ازاین سامانه هم نیست جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,,,

پیشبینی تا15بهمن

باسلام..یاتوجه به نزدیک شدن موج اصلی سامانه بارشی به دشتستان آخرین بررسیها نشان میدهدبارشهاازامشب شروع میشودواوج بارشهابصورت رگبارباران وگاهی رعدوبرق نیمه شب تاصبح فردادوشنبه اتفاق می افتد.میزان بارش همچنان درمحدوده ضعیف تامتوسط می باشد..بعدازعبوراین سیستم دمای هواکاهش مییابدولی به بحران ویخزدگی نمیرسدهمچنین موج ضعیف دیگری برای روزچهارشنبه 7بهمن داریم که احتمال بارش ازآن سامانه ضعیف می باشد...

برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 8