نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدتزین بررسی ازشرایط جوی برای پاییزبصورت پیش آگاهی وپیشبینی تا15آبان

سلام به دوستان محترم

جدیدترین بررسی هاازرفتارشرایط جوی بصورت بلندمدت برای پاییزهمچنان همان پیش آگاهی قبلی که درحدنرمال اعلام کرده بودیم برای دشتستان پیشبینی میشود

واما جدیدترین بررسی ازشرایط جوی تاپایان مهرماه نشان میدهد تاپایان هفته جاری 27مهرناپایداریهابصورت نقطه ای بیشتردرارتفاعات شهرستان پیشبینی می شودکه احتمال رگبارباران .تگرگ خفیف . وزش تندباد ورعدوبرق هست .

ونهایتااز28مهرتاآوایل آبان اولین سیستم ناپایداربصورت تقریباسراسری کل استان راتحت تاثیرقرارخواهددادکه رفتارونحوه فعالیت آن سیستم رادرپست های بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد.همچنین تا15آبان دومین وسومین سیستم ناپایدارجوی راخواهیم داشت که درپست های بعدی راجع به انهاهم خواهیم گفت. لازم به توضیح اینکه تا15آبان بعیداست کل شهرستان باراش عالی که مزارع راسبزکنداتفاق بی افتدمگراینکه تغییرات کلی ایجادشود...    

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,

پیش بینی وضعیت جوّی تا پایان اسفند...

باسلام واحترام به دوستان محترم...

خوب سوّمین سامانه اسفندماه هم ازمنطقه عبورکرد، وهمانطورکه گفته بودیم برای دشتستان بارشی نداشت ، ..چهارمین سامانه هم ازشنبه 21 اسفند خودش را بصورت پوشش ابرنشان می دهد که تا 22 اسفندماه درمنطقه فعّال می باشد وبارشهایی هم خواهیم داشت که فعلا فعّالیت این سامانه ضعیف پیش بینی می شود. همچنین روزهای پایانی اسفند تا 5 فروردین 96 دو سامانه دیگرداریم که باتوجّه به بهاری بودن فعّالیت این سامانه ها قضاوت زود می باشد..

برچسب ها : ,,,,

پیشبینی وضعیت جوی تاپایان بهمن

باسلام واحترام به دوستان خوبم ...

خوب دومین سامانه ناپایداربهمن ماه هم به کارخودش پایان دادوبرابرانتظاردرحدضعیف تامتوسط بارشهایی درسطح شهرستان داشتیم . اگربخاطرداشته باشیدقبل ازبهمن ماه تحلیل کارشناسان این بودکه دهه اول بهمن سرتاسرایران بخصوص جنوبغرب سیراب می شودکه بنده باصراحت همه آنهاراردکردم فقط بارش درحدضعیف تامتوسط رااعلام کردم .پس به این نتیجه میرسیم که کارشناسان وتحلیل گران بزرگنمایی می کنند.....

واماسومین سامانه ناپایدارجوی بهمن ماه ازروزچهارشنبه 13بهمن واردمنطقه می شودوتاروزپنجشنبه درمنطقه باعث بارشهایی بصورت پراکنده درحدضعیف خواهدشد. همچنین چهارمین سامانه هم برای آواخرهفته سوم درراه هست که درحال حاضرآن سامانه ازانرژی نسبتا بهتری یرخورداراست که امیداریم ضعیف نشود.. ونهایتاپنجمین سامانه هم برای هفته پایانی بهمن داریم که به آن هم امیدبارش هست  ان شاء الله   

برچسب ها : ,,,,,

پیشبینی وتحلیل وضعیت جوی تاپایان اسفند

باسلام به دوستان محترم ....به استحضارمیرساندسومین سامانه  اسفندماه یکشنبه 16اسفندواردمیشوددرحال حاضرانتظاربارش مناسب ازاین سامانه هم نیست جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 8