نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

تحلیل سامانه نهم وپیشبینی تاپایان آذر

سلام به دوستان محترم .....

خوب این هم سامانه هشتم که سرقرارواردشدوبرابرانتظارعمل کردودرحدخوب ازخودبارش برجای گذاشت بارالهابه بزرگیت قسمت میدهیم همچنان دررحمتت راروی بندگان ضعیفت بازنگهدار، خدایا به نعمتت شکر

واما نهمین سامانه سال زراعی 19آذرواردمیشودکه جزئیات آن سامانه رادرپست های بعدی اطلاع رسانی میکنیم بعنوان پیش آگاهی سامانه نهم ازشرایط مناسبی برخوردارنیست

نهایتاجهت پیش آگاهی مدتی است سامانه دهم نظرماربه خودجلب کرده احتمالا بارشهای خوبی ازاین سامانه حاصل شودکه فعلا قضاوت زوداست ، سامانه دهم برای هفته آخرآذرهست که درپست های بعدی به تحلیل آن خواهیم پرداخت

برچسب ها : ,,,,

بارش درراه هست ،،، پیش آگاهی وضعیت جوی تا۳۰روزآینده

سلام به دوستان خوبم......

اگرپست قبلی که ۵آذرصادرشده رارؤیت کرده باشیدگفته بودیم تا۱۳آذربارشی مدنظرنیست واز۱۴آذرکم کم شرایط برای فعالیت سامانه هشتم سال زراعی محیامیگردد....

دراینصورت ازامروز14آذرمقدمات هشتمین سامانه باپوشش ابرهای ضعیف خودنمایی میکندتااینکه ازبعدازظهرفرداپنجشنبه ۱۵آذررفته رفته به تراکم ابرهاافزوده شده وتاظهرجمعه کل شهرستان راتحت تأثیربارش خودقرارخواهددادمیزان بارش درمحدوده خوب یعنی ۱۰تا۲۰میلی درسطح شهرستان پیشبینی میشود....

واماهمانطورکه درپیش آگاهی های قبلی اعلام شده تاپایان آذرسامانه های نهم ، دهم ویازدهم راخواهیم داشت که باتوجه به سرعت کندسامانه یازدهم احتمال داردباتأخیراوایل دی به منطقه مابرسد، همچنین برای نیمه اول دیماه ۲سامانه داریم ، که بعدازعبورسامانه هشتم به تحلیل سامانه نهم که اواسط هفته سوم آذرواردمیشودمیپردازیم

درآخریادآوری میکنم که سامانه به معنی بارش باران نیست فقط یک پیش آگاهی هست که درتاریخ های اعلام شده احتمال بارش هست

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین بررسب ازشرایط جوی تاپایان آذر..

باسلام واحترام به دوستان خوبم...

خوب این هم سامانه هفتم سال زراعی 97/98که سرقرارآمدوکارخودرابابهترین شرایط بابارش عالی به پایان رساندوازمنطقه خارج شد.. خدایابه الطاف بیکرانت شکر

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی نشان میدهدکه تا13آذراکثراوقات آسمان صاف وآفتابی وگاهی شاهدآسمانی نیمه ابری وگاهی مه غلیظ صبحگاهی خواهیم بودولی ازنظربارش طبق رفتارفعلی انتظاربارش قابل نیست واگرهم بارشی باشدبواسطه عبوریک موج ضعیف که اواخرهفته جاری تااوایل هفته آینده بسیارناچیزوپراکنده خواهدبودکه فعلا این موج قابل بررسی ومدنظرنیست .14آذرمنتظرسامانه هشتم سال زراعی ودومین سامانه آذرماه هستیم که درحال حاضراین سامانه درمحدوده خوب قرارداردولی روندتضعیف رادارد. تغیرات این سامانه رادرپست های بعدی پیگیرباشید..

ونهایتاسامانه های نهم ودهم ویازدهم راتاپایان اذرخواهیم داشت..  

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی تا15آذر...بارش های فراگیردرراه هست

با سلام واحترام به دوستان....

خوب ششمین سامانه ناپایدارجوی هم سرقرارواردوخارج شدولی متاسفانه برابرانتظارعمل نکردفقط بارش هایی درحد ناچیزوبعضی نقاط خفیف درسطح شهرستان داشتیم که ازدرگاهش شاکریم   ...

واماسامانه هفتم که برای هفته اول آذرخبرش راداده بودیم ازجمعه 2آذرواردمنطقه میشود.همانطورکه قبلا گفته بودیم این سیستم حرکت کندی داردلذاانتظارمیرودازورودتاخروج بارشهای مناسب وفراگیری ازاین سامانه داشته باشیم . جزئیات وعملکرداین سامانه رادرپست بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی ...

سلام دوستان.....

  اگربخاطرداشته باشید گفته بودیم تانیمه اول آبان  3سامانه ناپایدارجوی رابرای منطقه دشتستان خواهیم داشت که اولین سامانمه 30مهرودومین سامانه 5آبان منطقه راتحت تاثیرقراردادندهرچندناقص ولی بارشهایی هم داشتند.

واماپیش قراول سومین سامانه یکی دوروزی هست که گاهی باعث پوشش ابردرمنطقه می شودومرکزاین سامانه هم اکنون غرب خلیج فارس تاکشورهای عراق وکویت فعال است شاخه فرعی این سیستم فرداصبح به منطقه مانفوزمیکندوبارشهایی درحدضعیف خواهیم داشت وشاخه اصلی این موج صبح سه شنبه تاسه شنبه شب منطقه راتحت تاثیرقرارمیدهدکه دراین مدت باعث رگبار باران . رعدوبرق .تندبادلحظه ای خواهد شد.  که میزان بارش تاخروج این سامانه درسطح شهرستان بصورت میانگین درحدخوب تاخیلی خوب یعنی 10 تا20 میلی مترپیشبینی می شود. ضمن اینکه درقسمتهایی ازشهرستان احتمال بارش شدیدهست که بصورت نقطه ای میتواندمیزان بارش درحدعالی اتفاق بی افتد.

.ونهایتا اینکه قبلا گفنه بودیم به سامانه های نیمه دوم آبان برای یک بارش سراسری وعالی امیدواریم خداراشکرهمچنان سامانه ها سرجای خودشان امیدوارکننده درحال نزذیک شدن هستند چهارمین سامانه 18آبان واردمی شودجزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید

برچسب ها : ,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 5