نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی

باسلام به دوستان محترم

خوب دومین سامانه سال زراعی 97/98هم طبق قرارمنطقه راتحت تاثیرقراردادوبارشهایی هم درمحدوده ضعیف تاخوب درسطح شهرستان داشتیم .واماسومین سامانه که اواسط هفته دوم آبان انتظارش راداشتیم به دو شاخه شرقی وغربی تقسیم شده که شاخه شرقی سه شنبه تاچهارشنبه باپوشش ابروشاخه اصلی باتاخیراواخرهفته دوم آبان به منطقه مامیرسدوفعلادرمحدوده خوب می باشدواماچهارمین سامانه رابرای هفته سوم وپنجمین وششمین هم برای هفته چهارم وآخرآبان ماه خواهیم داشت .. میزان بارش بعلت عدم اعتمادبه الگوهاقضاوت زودهست ولی همچنان به یکبارش عالی درآبان امیدوارهستیم که امیدواریم خداوندباران رحمتش رابردیارمانازل فرماید.درپست بعدی جزئیات بیشتری اعلام خواهیم کرد.

برچسب ها : ,,,

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه..

باسلام به دوستان...

همانطورکه درپست قبلی قول داده بودیم درخصوص سیستمی که هفته پایانی مهرخبرش راداده بودیم اطلاع رسانی کنیم باتوجه به بررسی بعمل امده تا25مهربعدازظهرهابخاطررطوبت مناسب درمنطقه وآبرهای جوششی که بصورت محلی تشکیل میشوددربعضی نقاط درسطح شهرستان دشتستان بخصوص ارتفاعات احتمال رگبارورعدوبرق وجوددارد. واما برای هفته پایانی مهرناپایداریهای جوی خواهیم داشت که درپست های بعدی اطلاع رسانی خواهیم کرد 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

بارش مناسب باران در راه هست..تحلیل آخرین سامانه ناپایدارجوّی اسفند95 و پیش بینی تا 10فروردین 96

باسلام و احترام به دوستان خوبم...

خوب پس ازمدّتی انتظار به روزموعود نزدیک می شویم، لذا بررسی های بعمل آمده حکایت از این دارد که سامانه بارشی خوبی که از اوّل اسفند آن را تعقیب می کردیم برابرانتظار هم از نظرزمان ورود به منطقه و هم ازنظر کیفیت ازامروز28 اسفند بعداز ظهر و غروب به بعد کم کم خودش را بصورت پوشش ابر نشان می دهد که هرچه زمان به جلوتر می رود بر تراکم ابرهای باران زا افزوده می شود و از اواخر صبح یکشنبه بارشها بصورت پراکنده در منطقه آغازمی گردد که هرچه بطرف شب پیش می رویم بر شدّت بارشها افزوده می شود و تا ساعت 22 رگبار باران همراه با وزش باد گاهی نسبتا شدید و رعدوبرق به اوج خود می رسد و نهایتا تا بعداز ظهر دوشنبه این سیستم درمنطقه ما فعّال خواهد بود. میزان بارش بصورت میانگین در سطح دشتستان خوب تا خیلی خوب پیش بینی می شود. شایان ذکراست با توجّه به شرایط فصلی و نوع سیستم احتمال تغییرات بصورت ناگهانی وجود دارد، به اینصورت که ممکن است در بخشی ازشهرستان بارشهای سنگین رخ دهد، لذا جوانب احتیاط  را هم درنظرداشته باشید.

همچنین تا 10 فروردین96 دو سامانه دیگرداریم که اوّلین سامانه جمعه 4 فروردین ماه 96 وارد می شود. جزئیات را در پستهای بعدی پیگیر باشید ....  

برچسب ها : ,,,,,,

پیش آگاهی وضعیت جوّی تا 10فروردین 96 و تحلیل چهارمین سامانه ناپایدار اسفند95

باسلام و احترام به دوستان خوبم ....

چهارمین سامانه ناپایدار اسفند باتوجّه به اعلام قبلی ازشنبه 21 اسفندماه خودش را بصورت پوشش ابر نشان میدهد، و تا روز دوشنبه 23 اسفند گاهی اوقات شاهد آسمانی ابری و گاهی هم همراه با بارش ضعیف و پراکنده باران خواهیم بود. و امّا از 23 تا 28 اسفند جوّی نسبتاً آرام خواهیم داشت و نهایتاً از 29 اسفند تا 10 فروردین 96 دو سامانه بارشی خواهیم داشت که در این مدّت به یک بارش نسبتاً مناسب امیدوار هستیم ...  

برچسب ها : ,,,,,

پیش بینی وضعیت جوّی تا پایان اسفند...

باسلام واحترام به دوستان محترم...

خوب سوّمین سامانه اسفندماه هم ازمنطقه عبورکرد، وهمانطورکه گفته بودیم برای دشتستان بارشی نداشت ، ..چهارمین سامانه هم ازشنبه 21 اسفند خودش را بصورت پوشش ابرنشان می دهد که تا 22 اسفندماه درمنطقه فعّال می باشد وبارشهایی هم خواهیم داشت که فعلا فعّالیت این سامانه ضعیف پیش بینی می شود. همچنین روزهای پایانی اسفند تا 5 فروردین 96 دو سامانه دیگرداریم که باتوجّه به بهاری بودن فعّالیت این سامانه ها قضاوت زود می باشد..

برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 2