نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین پیش اگاهی سال زراعی 97/98

باسلام به دوستان محترم

 

مقدمه ...

جهت اطلاع دوستان بایدعرض کنم هرشخص یاسازمانی ادعاکندکه شرایط جوی رادقیقابرابرآنچه خواهدشدپیشبی میکندیک ادعای واهی ونادرستی هست.زیراسیستم های جوی درتمام طول سال درحال حرکتند ودر مسیردچارتغییروتحولات زیادی میشوندکه بنانداریم مسایل علمی ودلیل این تغییروتحولات رادراین صفحه بیان کنیم.لذاآنچه بعنوان پیش آگاهی درذیل به اطلاع دوستان میرسانم یک تحلیل شخصی هست که بابررسی های بعمل آمده ازچندین سایت خارجی وداخلی ولحاظ کردن تجربه شخصی  می باشد وآیااینکه تاچنددرصددرست دربیادهمه دست آفریدگاراست وسایت هواشناسی دشتستان هیچگونه مسئولیتی بهده نمیگیردباتوجه به  این مقدمه جدیدترین پیش اگاهی رادرچندبندبشرح ذیل عرض میکنم

جهان..... شرایط خشکسالی همچنان دربخشای وسیعی ازقاره استرالیا.آسیا.امریکا .افریقاوقسمتهایی دراروپاادامه داردکه دراسترالیا بارزترهست

ایران..... هرچندشرایط خشکسالی درایران همچنان تداوم داردولی امسال شرایط نسبت به پارسال بهترپیشبینی می شودوامیدهست که بارش اکثراستانهای کشوربه میانگین سالانه خودبرسد

استان بوشهر.... شرایط درکل استان درمحدوده نرمال پیشبینی میشودضمن اینکه نیمه شمالی امیدواری بیشتراست .

دشتستان... شهرستان دشتستان هم درمحدوده نرمال پیشبینی میشودوامیدهست پاییزبارشهای مناسبی که مزارع راسبزکندداشته باشیم هرچنددرفصل زمستان وقفه طولانی احتمال داردولی امیدبه جبران هست بهارهم دورازانتظارنیست

دراینصورت آنچه عرض کردیم یک پیش اگاهی هست وبراساس رفتارکنونی شرایط جوی درجهان می باشدچه بسادرادامه تغییرات کلی ایجادشود.واماچندروزآینده پیشبینی های یکماهه وهفتگی راجهت اطلاع دوستان دراین سایت قرارمیدهیم     .

برچسب ها : ,,,,,,,,,

پیش آگاهی سال زراعی جاری

باسلام واحترام به دوستان خوبم....

مقدمه ....

ابتدالازم است خدمت دوستان عرض کنم که هیچ یک ازپیشبینی هابصورت دقیق محقق نمی شودهرکس ادعاکندبیجاهست . دربعددرهمین جاخدمت همه دوستان عرض میکنم پیش آگاهی که دراین سایت اعلام می شودکاملاشخصی می باشد. واینکه تاچنددرصددرست دربیایددرابهام هست دراینصورت براساس این پیش آگاهی برنامه ریزی نفرمائید.صرفابخاطراینکه دوستان زنگ میزنندومرتب سوال میکنندلازم میدانم مطلبی رابعنوان پیش آگاهی خدمت شماعرض کنم .

پیش آگاهی رادر چهاربخش عرض می کنم....

بخش اول شرایط جهان ....

همچنان شرایت خشکسالی دربخشهایی ازقاره امریکا واروپا وافریقاواسترالیاوخصوصاغرب آسیاحاکم می باشدبگونه ای که دربعضی مناطق زمستانی کاملا خشک راسپری خواهندکرد

بخش دوم ایران....

کشورایران درمجموع بصورت میانگین نرمال می باشد

بخش سوم استان بوشهر....

استان بوشهرهم بصورت میانگین به نرمال نزدیک می باشد

بخش چهارم شهرستان دشتستان....

دشتستان هم به نرمال نزدیک می باشدباپراکنش نامناسب تانیمه اول آذراحتمال ورودسه سامانه ناپایدارهست که بعیداست بارش مناسبی داشته باشدازنیمه آذرتانیمه دی هم احتمال ورودسه سامانه دیگرهست که ازیک سامانه انتظاربارش مناسب وازیکی هم بارش ضعیف هست درفصل زمستان هم سامانه هایی داریم که درحال حاضربرای قضاوت زود است

برچسب ها : ,,,

پیش آگاهی وضعیت جوی برای سال زراعی ...95/96

باسلام به دوستان خوبم..

مدتی است درصددبدست آوردن اطلاعاتی درخصوص وضعیت جوی برای سال زراعی پیش روهستیم ..آنچه حاصل این برسیهابدست آورده ایم راخدمت شمادرچهاربخش ارائه میدهیم...

مقدمه...همانطورکه بکرات خدمت دوستان عرض کرده ایم مجدداعرض میکنیم که این پیشبینی کاملاشخصی می باشدوهیچگونه تعهدی درقبال درصدصحت وعدم صحت آن نیست این اطلاعات رابراساس تحلیل سایت های خارجی وداخلی وتفسیروتحلیل شخصی خودم بدست آمده..لذاتوصیه میکنم این پیش آگاهی راملاک برای برنامه ریزی خودقرارندهید...زیراممکن است باایجادیک دگرگونی درجو دنیا همه معادلات رابهم ریخته وتغییرات کلی ایجادشود..دراینصورت این پیش آگاهی براساس رفتاروشرایط حال می باشداگرتغییراتی ایجادشدوماازآن باخبرشدیم اطلاع رسانی خواهیم کرد.....

بخش اول ..جهان....شرایط خشکسالی همچنان برجهان حاکم می باشدوبیشترکشورهای خاورمیانه وافریقاوبخشی هایی ازاروپاوامریکاواسترالیا درگیراین خشکسالی خواهندبود...

بخش دوم..ایران... شرایط برای شمال وشمالغرب وقسمتی ازغرب ومرکزبالای نرمال وبرای غرب وشمال شرق وبخش هایی ازجنوبغرب کشورمان نرمال .وبرای جنوب وجنوبغرب وقسمتی ازغرب وجنوبشرق کمترازنرمال پیشبینی میشود

بخش سوم..استان بوشهر.... شرایط خشکسالی همچنان براستان بوشهرحاکم خواهدبودومیزان بارش کمترازنرمال پیشبینی میشود

بخش چهارم..شهرستان دشتستان ....میزان بارش نزدیک به نرمال پیشبینی میشودولی پراکنش مناسبی نداردبعنوان مثال تانیمه اول آذرشرایط برای بارش مناسب محیانیست ولی دی وبهمن نسبت به پارسال امیدواری بیشتری هست لذااولین سیستمی که موثرواقع میشودبایدنیمه دوم آذربه بعدمنتظرش باشیم ...دوباره وصدباره تاکیدمیکنم این پیش آگاهی فقط وفقط براساس رفتارفعلی جوحاکم برکره زمین میباشدوهرآینه تغییراتی بوجودآید... امیدواریم خداوندرحمان دررحمتش راروی مابندگان درمانده اش بازنمایدوماراازنعمتهای بیکرانش متنعم سازد... 

  .

 

 

تعداد بازديد : 225 | تاریخ: شنبه 02 مرداد 1395 ساعت: 13:28 | نویسنده: | نظرات()
برچسب ها : ,,,,

پیشبینی تا پایان بهمن

باسلام به دوستان عزیز ....جهت اطلاع پیش اگاهی وضعیت جوی راتا پایان بهمن خدمت شما اعلام میکنم.. اول اینکه باتوجه به اعلام قبلی موج بسیارضعیفی فرداچهارشنبه تاپنجشنبه ازترازمیانی جوازفرازاستان بوشهرعبورمیکند.که انتظاربارش ازاین موج نمی باشد..دوم اینکه گرچه سامانه های ضعیفی برای هفته دوم وسوم بهمن درراه داریم ولی اصلا شرایط برای بارش ازاین سیستم ها محیا نمی باشد..تنهابه روزهای پایانی بهمن وهفته اول اسفندچشم دوخته ایم.. دراینصورت تاروزهای پایانی بهمن بارش برای استان بوشهرنخواهیم داشت  مگراینکه بصورت ناگهانی تغییرتحولی دروضعیت جوی ایجادشود که درصورت هرگونه تغییرتحول اطلاع رسانی میشود

برچسب ها : ,,,,,

پیش آگاهی بارندگی برای بهمن ماه

تصویر اول مربوط به میزان بارش در تمام کشور می باشد

هواشناسی

میزان جو حاکم بر ایران و دشتستان

نقشه ی ایران در هواشناسی دشتستان

منتظر خبرها و تصاویر بعدی باشید

موضوع: هواشناسی دشتستان,پیش بینی فصلی,
تعداد بازديد : 82 | تاریخ: سه شنبه 24 دي 1392 ساعت: 12:31 | نویسنده: | نظرات()
برچسب ها : ,,,,