نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی و تحلیل سامانه دوم سال زراعی 97/98

سلام دوستان محترم....

اگرپست های قبلی را دنبال کرده اید خبر ورود دومین سامان ناپایدارسال زراعی جاری رابرای آخرهفته اول آبان داده بودیم که این سامانه طبق قرار از فردا جمعه  ۴آبان خودش را ابتد با پوشش ابرواز بعد از ظهر بطرف شب وزش باد رگبار و رعدوبرق ابتدا از شهرستان دیلم و بتدریج بسمت شهرستانهای مرکزی و غربی استان  آغازمیکند که بیشترین فعالیت بارشی این سامانه برای مناطق شمالی و غربی استان پیشبینی میشود و این سامانه کل شهرستان دشتستان و شهرهای خشت و کنارتخته راتحت تأثیر قرار میدهد میزان بارش طبق رفتار فعلی درمحدوده ضعیف تاخوب می باشد ضمن اینکه روندتقویت را بخود گرفته است همچنین سومین سامانه هم طبق قرارقبلی در راه هست و فعلا شرایط خوبی دارد که اواسط هفته آینده به منطقه ما میرسد و نهایتا سامانه های نیمه دوم آبان فعلا سرجای خودشان خودنمایی میکنندکه امیدداریم آن سامانه هاباعث بارشهای مطلوبی درسطح استان شوند

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,

جدیدترین پیشبینی تاپایان مهرماه

سلام به دوستان محترم...

دوستان بصورت مرتب جویای شرایط جوی برای بلندمدت وکوتاه مدت هستند که جدیدترین بررسی هابرای بلندمدت همان پیش آگاهی قبلی به قوت خودش باقی  هست وبرای کوتاه مدت بابررسی های انجام شده طی هفته پایانی مهردوسامانه ازمنطقه عبورمیکندکه بیشتربصورت وزش تندباددربعضی مناطق ذرسطح شهرستان خودنمایی میکند.جزئیات رادرپست های بعدی پیگیرباشید      

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,