نظرآقا سلام

نقشه ی آنلاین


هواشناسی دشتستان

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی ...

باسلام به دوستان محترم...

درپست قبلی گفته بودیم روزهای پایانی آذرتااوایل دی به یک بارش مناسب امیدواریم .همچنان به یک بارش درهمان بازه زمانی اعلام شده امیدواریم . سامانه یازدهم 27وسامانه دوازدهم 30آذرواردمیشوندرفتارسامانه یازدهم رادرپست بعدی اطلاع رسانی میکنیم

نهایتاجهت پیش اگاهی تا15دی سامانه های سیزده وچهاردهم راهم خواهیم داشت که اول دیماه ازشرایط آنهاخواهیم گفت

برچسب ها : ,,,

تحلیل سامانه نهم سال زراعی 97/98وپیش آگاهی تاپایان آذر

باسلام به دوستان خوبم ...

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی بیانگراین است که نهمین سامانه سال زراعی جاری که برای 19آذرمنتظرش بودیم ازامشب بصورت پوشش ابرضعیف درمنطقه دیده میشودوهمانطورکه قبلا گفته بودیم برای بارش شرایط مناسبی نداردراینصورت ازاین سامانه انتظاربارش نداریم...

واماسامانه دهم رابرای جمعه 23آذرداریم که آن هم روندتضعیف رادرپیش گرفته وباادامه این روندامیدی به بارش ازآن سامانه هم نیست...

ونهایتاسامانه یازدهم رابرای روزهای پایانی آذرخواهیم داشت که شرایط مناسبی داردورونددوبه رشدی هم داردوانتظارمیرودروزهای پایانی آذرتااوایل دی ان شا ء الله یک بارش مناسب داشته باشیم

برچسب ها : ,,,

تحلیل سامانه نهم وپیشبینی تاپایان آذر

سلام به دوستان محترم .....

خوب این هم سامانه هشتم که سرقرارواردشدوبرابرانتظارعمل کردودرحدخوب ازخودبارش برجای گذاشت بارالهابه بزرگیت قسمت میدهیم همچنان دررحمتت راروی بندگان ضعیفت بازنگهدار، خدایا به نعمتت شکر

واما نهمین سامانه سال زراعی 19آذرواردمیشودکه جزئیات آن سامانه رادرپست های بعدی اطلاع رسانی میکنیم بعنوان پیش آگاهی سامانه نهم ازشرایط مناسبی برخوردارنیست

نهایتاجهت پیش آگاهی مدتی است سامانه دهم نظرماربه خودجلب کرده احتمالا بارشهای خوبی ازاین سامانه حاصل شودکه فعلا قضاوت زوداست ، سامانه دهم برای هفته آخرآذرهست که درپست های بعدی به تحلیل آن خواهیم پرداخت

برچسب ها : ,,,,

بارش درراه هست ،،، پیش آگاهی وضعیت جوی تا۳۰روزآینده

سلام به دوستان خوبم......

اگرپست قبلی که ۵آذرصادرشده رارؤیت کرده باشیدگفته بودیم تا۱۳آذربارشی مدنظرنیست واز۱۴آذرکم کم شرایط برای فعالیت سامانه هشتم سال زراعی محیامیگردد....

دراینصورت ازامروز14آذرمقدمات هشتمین سامانه باپوشش ابرهای ضعیف خودنمایی میکندتااینکه ازبعدازظهرفرداپنجشنبه ۱۵آذررفته رفته به تراکم ابرهاافزوده شده وتاظهرجمعه کل شهرستان راتحت تأثیربارش خودقرارخواهددادمیزان بارش درمحدوده خوب یعنی ۱۰تا۲۰میلی درسطح شهرستان پیشبینی میشود....

واماهمانطورکه درپیش آگاهی های قبلی اعلام شده تاپایان آذرسامانه های نهم ، دهم ویازدهم راخواهیم داشت که باتوجه به سرعت کندسامانه یازدهم احتمال داردباتأخیراوایل دی به منطقه مابرسد، همچنین برای نیمه اول دیماه ۲سامانه داریم ، که بعدازعبورسامانه هشتم به تحلیل سامانه نهم که اواسط هفته سوم آذرواردمیشودمیپردازیم

درآخریادآوری میکنم که سامانه به معنی بارش باران نیست فقط یک پیش آگاهی هست که درتاریخ های اعلام شده احتمال بارش هست

برچسب ها : ,,,,

جدیدترین بررسب ازشرایط جوی تاپایان آذر..

باسلام واحترام به دوستان خوبم...

خوب این هم سامانه هفتم سال زراعی 97/98که سرقرارآمدوکارخودرابابهترین شرایط بابارش عالی به پایان رساندوازمنطقه خارج شد.. خدایابه الطاف بیکرانت شکر

جدیدترین بررسی ازشرایط جوی نشان میدهدکه تا13آذراکثراوقات آسمان صاف وآفتابی وگاهی شاهدآسمانی نیمه ابری وگاهی مه غلیظ صبحگاهی خواهیم بودولی ازنظربارش طبق رفتارفعلی انتظاربارش قابل نیست واگرهم بارشی باشدبواسطه عبوریک موج ضعیف که اواخرهفته جاری تااوایل هفته آینده بسیارناچیزوپراکنده خواهدبودکه فعلا این موج قابل بررسی ومدنظرنیست .14آذرمنتظرسامانه هشتم سال زراعی ودومین سامانه آذرماه هستیم که درحال حاضراین سامانه درمحدوده خوب قرارداردولی روندتضعیف رادارد. تغیرات این سامانه رادرپست های بعدی پیگیرباشید..

ونهایتاسامانه های نهم ودهم ویازدهم راتاپایان اذرخواهیم داشت..  

برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 47